Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Plakat PTSR
Plakat PZN
Plakat PZG
Plakat PSOUU
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
O projekcie
Strona archiwalna projektu zrealizowanego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w latach 2010-2012. Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie PFON.
O projekcie Drukuj Poleć znajomemu

Projekt  "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt wpisuje się w nurt działań, które  wynikają z nowego postrzegania problemu  osób z niepełnosprawnością. Podejście opiekuńcze ustępuje  w nim miejsca różnorodnym  formom wsparcia, tworzącym  warunki do samodzielności i podmiotowości oraz równoprawnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Z wyrównaniem szans wiąże się wzrost odpowiedzialności i obowiązków osób niepełnosprawnych.

"Kontekstem intelektualnym” realizowanego projektu są dwa, obecnie kluczowe, międzynarodowe dokumenty dotyczące położenia osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie: "Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych" oraz "Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier". Szczególne znaczenie dla koncepcji projektu mają następujące, zawarte w przywołanych dokumentach idee i oceny:

 • Każdej jednostce ludzkiej przysługują te same prawa i swobody.

 • Niepełnosprawność jest wynikiem interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami środowiskowymi i wynikającymi z postaw ludzkich, które są przeszkodą dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.

 • Dyskryminacja wobec jakiejkolwiek osoby ze względu na jej niepełnosprawności jest wykroczeniem przeciwko godności i wartości człowieka.

 • Osoby niepełnosprawne nadal spotykają się z barierami uniemożliwiającymi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

 • Większość osób niepełnosprawnych znajduje się w wysoce niekorzystnej sytuacji społecznej i żyje w warunkach ubóstwa.

 • Ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych jest czynnikiem rozwoju społeczeństwa w wymiarze ogólnoludzkim, społecznym i gospodarczym oraz ważnym czynnikiem likwidacji problemu ubóstwa.

 • Osoby niepełnosprawne maja prawo do pracy na równych zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do utrzymywania się z pracy wybranej przez siebie oraz akceptowanej na rynku pracy i w środowisku pracy, o charakterze otwartym, niewykluczającym i dostępnym dla osób.

 • Niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących wszelkich form zatrudnienia, awansu zawodowego i warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Nieustannej ochrony wymagają prawa osób niepełnosprawnych  (traktowane na równych zasadach z innymi obywatelami) do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy.

W koncepcji realizowanego projektu duże znaczenie posiada także idea ścisłej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w realizacji polityki aktywnej integracji wobec grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych. Idea ta została mocno wyeksponowana w podstawowym dokumencie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym postuluje się jednocześnie wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych jako partnera tej współpracy. Czynnikiem ograniczającym współdziałanie jest bowiem niedostateczny potencjał organizacyjno-kadrowy:

"Aby organizacje mogły skutecznie wypełniać przypisane im zadania, zwłaszcza te związane z realizacją zadań publicznych, i tym samym pełnić rolę partnera dla administracji publicznej, ich potencjał w tym zakresie musi zostać odpowiednio wzmocniony. Tylko takie podejście gwarantuje pełne wdrożenie zasady pomocniczości" (s. 96-97).

To nowe, inne niż dotychczas podejście  stawia  nowe wyzwania przed organizacjami pozarządowymi. Wymaga zwiększenia  ich potencjału organizacyjnego oraz rozwinięcia nowych  kompetencji. Wymaga także zmiany obszaru, zasad, stylu i metod działania.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału i zdolności lokalnych ogniw organizacji do realizacji procesu aktywnej integracji w zakresie skutecznego aktywizowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w środowiskach lokalnych, a w tym rozwijanie współpracy  organizacji pozarządowych z władzami i administracją samorządową.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i aspiracji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych w lokalnych środowiskach działania i rozwinięcie oferty  programowej organizacji;
 • podniesienie kompetencji pracowników organizacji;
 • rozwinięcie form życia organizacyjnego i metod działania;
 • poprawę komunikacji pomiędzy organizacjami a środowiskami ich działania, służącej wzrostowi mobilności osób niepełnosprawnych i upowszechnieniu wśród nich postaw aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • rozwinięcie współpracy organizacji zrzeszonych w PFON z władzami i administracją samorządową.

Główne zadania

 • Przeprowadzenie badań socjologicznych, służących identyfikacji potrzeb uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym czterech środowisk osób z niepełnosprawnością, dla których działają lokalne ogniwa każdej organizacji zrzeszonej w PFON. Badania zostaną przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz osób z otoczenia.

 • Wykonanie ekspertyz dotyczących lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON, w celu zdiagnozowania ich potencjału programowego i organizacyjnego na lokalnym szczeblu funkcjonowania, relacji z otoczeniem instytucjonalnym, stopnia przygotowania pracowników do stosowanych form i metod aktywnej integracji, a także ich potrzeb szkoleniowych w tym zakresie.

 • Przeprowadzenie seminariów doradczo-warsztatowych na temat przygotowania nowoczesnej oferty programowej.

 • Przeprowadzenie konferencji poświęconej dyskusji na temat wspierającej roli PFON w rozwijaniu działalności lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON.

 • Przeprowadzenie szkoleń na temat sposobów wdrażania procesu aktywnej integracji Szkolenia zostaną dostosowane do środowiskowej specyfiki każdej z organizacji. Programy i treści szkoleń skonkretyzowane zostaną w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz innych dostępnych badań organizacji pozarządowych.

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych. Po przygotowaniu nowej oferty programowej, w środowiskach działania zostaną przeprowadzone kampanie informacyjno-promocyjne, promujące w środowisku osób z niepełnosprawnością postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz nowe relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi a środowiskami ich działania.

 • Przeprowadzenie w powiatach i gminach  spotkań partnerskich, służących rozwijaniu współpracy z władzami i administracją samorządową. W trakcie spotkań przedstawiana i dyskutowana będzie nowa oferta programowa lokalnych ogniw organizacji pozarządowych oraz zasady i formy współpracy.

 • Opracowanie i wydanie publikacji książkowej poświęconej zagadnieniom rozwoju organizacji pozarządowych oraz współpracy lokalnych instytucji pomocy i integracji społecznej w procesie wdrażania polityki aktywnej integracji. Publikacja przedstawi dorobek i doświadczenie projektu.

 

 
www.000webhost.com