Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Szkolenia - regulamin
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Drukuj Poleć znajomemu
 

Regulamin rekrutacji i udziału uczestników
w projekcie pn. Wsparcie dla rozwoju działalności PFON
służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

ikona pobierzRegulamin - pobierz w formacie DOC (148 KB)

 

§1. Informacje o projekcie

1. Projekt Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest realizowany jest przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (zwane dalej Organizatorem Projektu), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje zasięgiem województwo mazowieckie.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. do 30.06.2012 r.

4. Ramy czasowe udziału w projekcie uczestników projektu: od 15 czerwca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

5. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału i zdolności organizacji zrzeszonych w PFON do wdrażania w środowiskach lokalnych woj. mazowieckiego polityki aktywnej integracji w zakresie:

  • skutecznego aktywizowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych
  • rozwijania współpracy tych organizacji z władzami i administracją samorządową, w realizacji zadań dot. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

6. Grupą docelową projektu są zamieszkali na terenie woj. mazowieckiego pracownicy i działacze funkcjonujących na Mazowszu ogniw Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków). Projekt przewiduje uczestnictwo 140 pracowników i działaczy.

7. W ramach projektu przewidziano realizację seminarium doradczo – warsztatowego (3 dni) oraz szkoleń nt. rozwijania działalności lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON oraz form i metod wdrażania polityki aktywnej integracji (łącznie 8 dni) dla zrekrutowanych 140 uczestników.

8. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30 pok. 416.

9. Informacja o Projekcie jest dostępna na stronie internetowej: www.wsparcie.pfon.org.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” zwanym dalej „Projektem”.

2. Rekrutację uczestników projektu organizuje koordynator ds. szkoleń.

3. Kierownik projektu prowadzi bieżący monitoring nad procesem rekrutacji.

4. Szczegółowe warunki rekrutacji uczestników będą określane w porozumieniu z organizacjami będącymi adresatami Projektu.

5. Organizator przeprowadzi rekrutację 140 uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się integracją osób niepełnosprawnych i odgrywają kluczową rolę w modernizacji struktur lokalnych swoich organizacji.

6. Bezpośredni nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadzą krajowe/regionalne władze organizacji będących adresatami Projektu.

 

§3. Warunki uczestnictwa

1. Do uczestnictwa w Projekcie w wyniku procesu rekrutacji mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające następujące wymagania formalne:

a) są pracownikami lub działaczami organizacji, do których adresowany jest projekt;

b) zamieszkują na terenie woj. mazowieckiego;

c) w ramach swej pracy lub działalności zajmują się realizacją zadań dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i (lub) mogą odegrać kluczową rolę w modernizacji lokalnych struktur swych organizacji;

d) zostaną wytypowane przez krajowe/regionalne władze organizacji będących adresatami Projektu;

e) dostarczą komplet wymaganych dokumentów;

f) zostaną zakwalifikowanie przez Organizatora Projektu do udziału w Projekcie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i przekazanie przez uczestnika Projektu:

a) formularza zgłoszeniowego – zał. nr 1;

b) deklaracji uczestnictwa – zał. nr 2;

c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 3 .

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

4. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji.

5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału we wszystkich działaniach określonych w § 1 pkt. 7.

 

§4. Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.

2. Listy kandydatów do uczestnictwa w projekcie przygotowane przez krajowe/regionalne władze organizacji wraz z niezbędnymi dokumentami zostaną przekazane do Organizatora Projektu.

3. Organizator Projektu dokona kwalifikacji proponowanych uczestników w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnej listy kandydatów. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora Projektu.

4. Uczestnictwo w Projekcie rozpoczyna się w momencie podpisania przez kandydata deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. 2).

5. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:

a) raport z procesu rekrutacji zawierający listę osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listę rezerwową;

b) kserokopia informacji dla uczestników o wynikach rekrutacji.

6. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego uczestnika Projektu będzie przechowywana w osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.

 

§5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty;

b) otrzymania materiałów szkoleniowych;

c) uzyskania certyfikatu uczestnictwa w projekcie;

d) wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

2. Uczestnik zobowiązuje się:

a) złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;

b) stawić się punktualnie na zajęcia;

c) każdorazowo podpisać listę obecności;

d) wypełnić w trakcie trwania Projektu ankiety ewaluacyjne;

e) pisemnie poinformować Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w zajęciach;

f) pisemnie poinformować koordynatora ds. szkoleń o wszystkich zmianach w danych kontaktowych.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora Projektu

1. Organizator ma prawo do:

a) prowadzenia bieżącej autoewaluacji Projektu;

b) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji Projektu i zamieszczania jej na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystywania w publikacjach związanych z promocją Projektu;

c) skreślenia z listy uczestnika projektu w przypadku niewywiązywania się z obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie (§ 5 pkt.2);

2. Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom Projektu:

a) dobre warunki szkoleniowe;

b) dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia;

c) zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć i z powrotem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania przez kierownika Projektu.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.wsparcie.pfon.org.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 
www.000webhost.com